En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 19 abril 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

798,02 €
Pressupost per habitant actual: 847,02 €

Pressupost inicial

171,99 M€
Pressupost actual: 182,55 M€

Execució

95% del pressupost actual

Habitants

215.517

Deute

198,42 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.274.097,00 € 10,04%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 15.032.466,00 € 8,74%
Habitatge i urbanisme 16.694.710,00 € 9,71%
Benestar comunitari 20.946.084,00 € 12,18%
Medi ambient 6.726.621,00 € 3,91%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 16.496.294,00 € 9,59%
Foment de l'ocupació 3.928.850,00 € 2,28%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.503.638,00 € 0,87%
Educació 21.922.954,00 € 12,75%
Cultura 5.617.387,00 € 3,27%
Esport 2.659.128,00 € 1,55%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.661.135,00 € 1,55%
Transport públic 6.422.215,00 € 3,73%
Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 € 0,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 5.156.192,00 € 3,00%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 3.676.610,00 € 2,14%
Serveis de caràcter general 20.110.406,00 € 11,69%
Administració financera i tributària 5.158.115,00 € 3,00%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 abril 2024.

Ingressos
102%
Despesa
95%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 70.615.000,00 € 327,65 € 41,06 %
Impostos indirectes 485.000,00 € 2,25 € 0,28 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 29.114.942,00 € 135,09 € 16,93 %
Transferències corrents 63.943.600,00 € 296,70 € 37,18 %
Ingressos patrimonials 524.650,00 € 2,43 € 0,31 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 4.378.000,00 € 20,31 € 2,55 %
Actius financers 1.925.710,00 € 8,94 € 1,12 %
Passius financers 1.000.000,00 € 4,64 € 0,58 %
Total 171.986.902,00 € 798,02 €

Cerca una partida específica