En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 22 maig 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

831,3 €
Pressupost per habitant actual: 953,55 €

Pressupost inicial

178,83 M€
Pressupost actual: 205,13 M€

Execució

95% del pressupost actual

Habitants

215.121

Deute

150,2 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 13.343.500,00 € 7,46%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 16.656.367,00 € 9,31%
Habitatge i urbanisme 11.490.994,00 € 6,43%
Benestar comunitari 23.390.180,00 € 13,08%
Medi ambient 7.083.191,00 € 3,96%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 20.978.329,00 € 11,73%
Foment de l'ocupació 3.615.286,00 € 2,02%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.232.717,00 € 1,25%
Educació 22.993.443,00 € 12,86%
Cultura 7.923.855,00 € 4,43%
Esport 2.984.623,00 € 1,67%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 2.453.355,00 € 1,37%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.526.729,00 € 1,97%
Transport públic 6.314.050,00 € 3,53%
Investigació, desenvolupament i innovació 100.000,00 € 0,06%
Altres actuacions de caràcter econòmic 3.191.565,00 € 1,78%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 4.006.944,00 € 2,24%
Serveis de caràcter general 18.075.044,00 € 10,11%
Administració financera i tributària 8.469.368,00 € 4,74%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 22 maig 2024.

Ingressos
96%
Despesa
95%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 79.387.250,00 € 369,04 € 44,39 %
Impostos indirectes 6.145.910,00 € 28,57 € 3,44 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 28.712.716,00 € 133,47 € 16,06 %
Transferències corrents 56.573.968,00 € 262,99 € 31,64 %
Ingressos patrimonials 483.986,00 € 2,25 € 0,27 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 1.000.000,00 € 4,65 € 0,56 %
Actius financers 525.710,00 € 2,44 € 0,29 %
Passius financers 6.000.000,00 € 27,89 € 3,36 %
Total 178.829.540,00 € 831,30 €

Cerca una partida específica