En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 24 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

970,78 €
Pressupost per habitant actual: 1.001,66 €

Pressupost inicial

217,09 M€
Pressupost actual: 224 M€

Execució

88% del pressupost actual

Habitants

223.627

Deute

101,72 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 10.150.000,00 € 4,68%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 19.308.826,00 € 8,89%
Habitatge i urbanisme 12.891.139,00 € 5,94%
Benestar comunitari 32.201.695,00 € 14,83%
Medi ambient 9.577.602,00 € 4,41%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 25.593.343,00 € 11,79%
Foment de l'ocupació 3.275.339,00 € 1,51%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.954.706,00 € 0,90%
Educació 26.944.149,00 € 12,41%
Cultura 10.786.569,00 € 4,97%
Esport 4.119.521,00 € 1,90%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 2.215.231,00 € 1,02%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.342.922,00 € 2,00%
Transport públic 8.184.290,00 € 3,77%
Infraestructures 0,00 € 0,00%
Investigació, desenvolupament i innovació 35.000,00 € 0,02%
Altres actuacions de caràcter econòmic 4.134.541,00 € 1,90%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 4.669.413,00 € 2,15%
Serveis de caràcter general 26.489.628,00 € 12,20%
Administració financera i tributària 10.219.405,00 € 4,71%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 24 juny 2024.

Ingressos
94%
Despesa
88%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 94.817.034,00 € 424,00 € 43,68 %
Impostos indirectes 12.979.212,00 € 58,04 € 5,98 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 35.044.190,00 € 156,71 € 16,14 %
Transferències corrents 65.367.213,00 € 292,30 € 30,11 %
Ingressos patrimonials 415.960,00 € 1,86 € 0,19 %
Transferències de capital 1.000.000,00 € 4,47 € 0,46 %
Actius financers 525.710,00 € 2,35 € 0,24 %
Passius financers 6.944.000,00 € 31,05 € 3,20 %
Total 217.093.319,00 € 970,78 €