En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 24 maig 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

860,12 €
Pressupost per habitant actual: 960,77 €

Pressupost inicial

186,15 M€
Pressupost actual: 207,94 M€

Execució

90% del pressupost actual

Habitants

216.428

Deute

150,3 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 11.087.000,00 € 5,96%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 15.713.357,00 € 8,44%
Habitatge i urbanisme 14.262.070,00 € 7,66%
Benestar comunitari 25.271.277,00 € 13,58%
Medi ambient 7.280.921,00 € 3,91%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 19.398.286,00 € 10,42%
Foment de l'ocupació 3.843.577,00 € 2,06%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.397.092,00 € 1,29%
Educació 23.588.761,00 € 12,67%
Cultura 8.199.443,00 € 4,40%
Esport 3.629.260,00 € 1,95%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 2.468.864,00 € 1,33%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.536.834,00 € 1,90%
Transport públic 8.385.857,00 € 4,50%
Investigació, desenvolupament i innovació 100.000,00 € 0,05%
Altres actuacions de caràcter econòmic 3.212.835,00 € 1,73%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 4.292.220,00 € 2,31%
Serveis de caràcter general 19.520.990,00 € 10,49%
Administració financera i tributària 9.964.880,00 € 5,35%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 24 maig 2024.

Ingressos
96%
Despesa
90%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 80.246.675,00 € 370,78 € 43,11 %
Impostos indirectes 6.762.900,00 € 31,25 € 3,63 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 29.514.487,00 € 136,37 € 15,85 %
Transferències corrents 57.069.518,00 € 263,69 € 30,66 %
Ingressos patrimonials 510.734,00 € 2,36 € 0,27 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 3.553.500,00 € 16,42 € 1,91 %
Actius financers 525.710,00 € 2,43 € 0,28 %
Passius financers 7.970.000,00 € 36,83 € 4,28 %
Total 186.153.524,00 € 860,12 €

Cerca una partida específica