Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

12,35 €
Pressupost actual / hab.: 13,10 €

Pressupost inicial

2,66 M€
Pressupost actual: 2,82 M€

% execució

98,99 %
Despesa real són 2,8 M€

% sobre el total del press.

1,64 %

Mitjana despesa provincial

1,1 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 42,45% 1,13 M€
Ordenació i promoció turística 18,26% 486.010 €
Desenvolupament empresarial 39,29% 1,05 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 63,79% 1,7 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,82% 899.902 €
Transferències corrents 2,40% 63.772 €