En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 19 abril 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

863,64 €
Pressupost per habitant actual: 863,64 €

Pressupost inicial

183,72 M€
Pressupost actual: 183,72 M€

Execució

118% del pressupost actual

Habitants

212.724,0

Deute

107,45 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 13.107.850,00 € 3,81%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 15.515.977,00 € 4,51%
Habitatge i urbanisme 24.431.234,00 € 7,10%
Benestar comunitari 18.211.040,00 € 5,29%
Medi ambient 8.295.781,00 € 2,41%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 14.135.825,00 € 4,11%
Foment de l'ocupació 3.055.880,00 € 0,89%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.610.280,00 € 0,47%
Educació 24.316.565,00 € 7,07%
Cultura 8.561.107,00 € 2,49%
Esport 2.957.835,00 € 0,86%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.679.248,00 € 0,49%
Transport públic 6.476.790,00 € 1,88%
Altres actuacions de caràcter econòmic 8.015.248,00 € 2,33%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 3.073.125,00 € 0,89%
Serveis de caràcter general 26.773.469,00 € 7,78%
Administració financera i tributària 3.500.176,00 € 1,02%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 abril 2024.

Ingressos
109%
Despesa
118%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 63.966.000,00 € 300,70 € 18,99 %
Impostos indirectes 1.915.000,00 € 9,00 € 0,57 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 31.081.025,00 € 146,11 € 9,23 %
Transferències corrents 63.686.335,00 € 299,38 € 18,91 %
Ingressos patrimonials 1.491.075,00 € 7,01 € 0,44 %
Transferències de capital 5.382.000,00 € 25,30 € 1,60 %
Actius financers 1.195.995,00 € 5,62 € 0,36 %
Passius financers 15.000.000,00 € 70,51 € 4,45 %
Total 183.717.430,00 € 863,64 €