Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

23,93 €
Pressupost actual / hab.: 24,58 €

Pressupost inicial

5,16 M€
Pressupost actual: 5,3 M€

% execució

95,49 %
Despesa real són 5,06 M€

% sobre el total del press.

3,08 %

Mitjana despesa provincial

2,34 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 20,42% 1,05 M€
Gestió del sistema tributari 49,00% 2,53 M€
Gestió del patrimoni 24,90% 1,28 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 5,67% 292.694 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 83,56% 4,31 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,48% 540.362 €
Transferències corrents 0,34% 17.555 €
Inversions reals 5,62% 290.000 €