Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 70.745.959,00 € 328,26 € 41,13 %
Despeses corrents en béns i serveis 36.389.248,00 € 168,85 € 21,16 %
Despeses financeres 3.503.792,00 € 16,26 € 2,04 %
Transferències corrents 36.817.687,00 € 170,83 € 21,41 %
Fons de contingència i altres imprevistos 188.090,00 € 0,87 € 0,11 %
Inversions reals 7.769.030,00 € 36,05 € 4,52 %
Transferències de capital 2.606.101,00 € 12,09 € 1,52 %
Actius financers 195.995,00 € 0,91 € 0,11 %
Passius financers 13.771.000,00 € 63,90 € 8,01 %
Total 171.986.902,00 € 798,02 €

Cerca una partida específica