En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 octubre 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

709,5 €
Pressupost per habitant actual: 823,57 €

Pressupost inicial

153,02 M€
Pressupost actual: 177,63 M€

Execució

89% del pressupost actual

Habitants

215.678

Deute

123,72 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 16.727.000,00 € 10,93%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 15.065.825,00 € 9,85%
Habitatge i urbanisme 9.317.109,00 € 6,09%
Benestar comunitari 20.560.625,00 € 13,44%
Medi ambient 7.172.285,00 € 4,69%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 15.344.698,00 € 10,03%
Foment de l'ocupació 2.840.030,00 € 1,86%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.280.310,00 € 0,84%
Educació 13.706.660,00 € 8,96%
Cultura 6.039.774,00 € 3,95%
Esport 2.598.511,00 € 1,70%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.998.934,00 € 1,31%
Transport públic 7.013.025,00 € 4,58%
Altres actuacions de caràcter econòmic 4.210.953,00 € 2,75%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 3.689.152,00 € 2,41%
Serveis de caràcter general 21.000.885,00 € 13,72%
Administració financera i tributària 4.458.314,00 € 2,91%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 octubre 2022.

Ingressos
91%
Despesa
89%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 58.143.200,00 € 269,58 € 38,00 %
Despeses corrents en béns i serveis 27.942.230,00 € 129,56 € 18,26 %
Despeses financeres 4.399.620,00 € 20,40 € 2,88 %
Transferències corrents 47.480.825,00 € 220,15 € 31,03 %
Inversions reals 1.786.165,00 € 8,28 € 1,17 %
Transferències de capital 795.675,00 € 3,69 € 0,52 %
Actius financers 148.995,00 € 0,69 € 0,10 %
Passius financers 12.327.380,00 € 57,16 € 8,06 %
Total 153.024.090,00 € 709,50 €

Cerca una partida específica