En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 octubre 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.053,85 €
Pressupost per habitant actual: 1.113,99 €

Pressupost inicial

235,02 M€
Pressupost actual: 248,43 M€

Execució

46% del pressupost actual

Habitants

223.011
* dades del 2021

Deute

102,77 M€
* a final del 2021

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 10.129.729,00 € 4,31%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 19.941.471,00 € 8,49%
Habitatge i urbanisme 14.978.664,00 € 6,37%
Benestar comunitari 35.303.340,00 € 15,02%
Medi ambient 9.888.449,00 € 4,21%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 25.992.027,00 € 11,06%
Foment de l'ocupació 3.146.997,00 € 1,34%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.097.257,00 € 0,89%
Educació 27.924.267,00 € 11,88%
Cultura 8.262.673,00 € 3,52%
Esport 5.883.140,00 € 2,50%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 2.111.831,00 € 0,90%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.281.061,00 € 1,82%
Transport públic 9.386.068,00 € 3,99%
Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 € 0,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 4.064.835,00 € 1,73%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 5.034.735,00 € 2,14%
Serveis de caràcter general 28.792.183,74 € 12,25%
Administració financera i tributària 17.800.795,26 € 7,57%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 octubre 2022.

Ingressos
63%
Despesa
46%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 96.661.120,00 € 433,44 € 41,13 %
Impostos indirectes 11.024.775,00 € 49,44 € 4,69 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 35.849.798,00 € 160,75 € 15,25 %
Transferències corrents 71.546.864,00 € 320,82 € 30,44 %
Ingressos patrimonials 406.415,00 € 1,82 € 0,17 %
Transferències de capital 7.213.983,00 € 32,35 € 3,07 %
Actius financers 525.710,00 € 2,36 € 0,22 %
Passius financers 11.790.858,00 € 52,87 € 5,02 %
Total 235.019.523,00 € 1.053,85 €