En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 04 novembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.102,21 €
Pressupost per habitant actual: 1.206,54 €

Pressupost inicial

247,02 M€
Pressupost actual: 270,4 M€

Execució

67% del pressupost actual

Habitants

224.114
* dades del 2022

Deute

102,77 M€
* a final del 2021

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 11.874.745,00 € 4,81%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 26.682.072,00 € 10,80%
Habitatge i urbanisme 19.058.328,00 € 7,72%
Benestar comunitari 34.662.391,00 € 14,03%
Medi ambient 9.148.033,00 € 3,70%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 32.498.457,00 € 13,16%
Foment de l'ocupació 2.996.776,00 € 1,21%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.432.211,00 € 0,98%
Educació 27.126.610,00 € 10,98%
Cultura 8.149.611,00 € 3,30%
Esport 4.132.909,00 € 1,67%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 2.508.653,00 € 1,02%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.376.489,00 € 1,77%
Transport públic 8.364.290,00 € 3,39%
Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 € 0,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 4.278.296,00 € 1,73%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 4.706.183,00 € 1,91%
Serveis de caràcter general 29.601.797,00 € 11,98%
Administració financera i tributària 14.423.595,00 € 5,84%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 04 novembre 2023.

Ingressos
75%
Despesa
67%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 93.832.032,00 € 418,68 € 37,99 %
Impostos indirectes 12.524.152,00 € 55,88 € 5,07 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 40.980.301,00 € 182,85 € 16,59 %
Transferències corrents 79.875.223,00 € 356,40 € 32,34 %
Ingressos patrimonials 444.506,00 € 1,98 € 0,18 %
Alienació d'inversions reals 450.000,00 € 2,01 € 0,18 %
Transferències de capital 4.462.812,00 € 19,91 € 1,81 %
Actius financers 6.202.420,00 € 27,68 € 2,51 %
Passius financers 8.250.000,00 € 36,81 € 3,34 %
Total 247.021.446,00 € 1.102,21 €