En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 11 juliol 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

783,19 €
Pressupost per habitant actual: 874,09 €

Pressupost inicial

168,55 M€
Pressupost actual: 188,12 M€

Execució

94% del pressupost actual

Habitants

215.214

Deute

180,02 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.875.000,00 € 9,42%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 15.735.876,00 € 9,34%
Habitatge i urbanisme 14.498.550,00 € 8,60%
Benestar comunitari 21.307.106,00 € 12,64%
Medi ambient 7.078.205,00 € 4,20%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 14.129.546,00 € 8,38%
Foment de l'ocupació 3.232.559,00 € 1,92%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.016.131,00 € 1,20%
Educació 22.205.994,00 € 13,17%
Cultura 7.688.460,00 € 4,56%
Esport 2.886.010,00 € 1,71%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 2.638.253,00 € 1,57%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.877.211,00 € 1,71%
Transport públic 4.965.050,00 € 2,95%
Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 € 0,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 2.569.830,00 € 1,52%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 3.753.134,00 € 2,23%
Serveis de caràcter general 16.759.097,00 € 9,94%
Administració financera i tributària 8.336.988,00 € 4,95%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 11 juliol 2024.

Ingressos
102%
Despesa
94%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 71.531.000,00 € 332,37 € 42,44 %
Impostos indirectes 750.000,00 € 3,48 € 0,44 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 29.029.705,00 € 134,89 € 17,22 %
Transferències corrents 62.493.090,00 € 290,38 € 37,08 %
Ingressos patrimonials 553.495,00 € 2,57 € 0,33 %
Alienació d'inversions reals 600.000,00 € 2,79 € 0,36 %
Transferències de capital 770.000,00 € 3,58 € 0,46 %
Actius financers 525.710,00 € 2,44 € 0,31 %
Passius financers 2.300.000,00 € 10,69 € 1,36 %
Total 168.553.000,00 € 783,19 €