En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 28 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

984 €
Pressupost per habitant actual: 1.105,99 €

Pressupost inicial

219,44 M€
Pressupost actual: 246,65 M€

Execució

93% del pressupost actual

Habitants

223.011

Deute

102,77 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 9.041.729,00 € 4,12%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 19.578.622,00 € 8,92%
Habitatge i urbanisme 11.670.555,00 € 5,32%
Benestar comunitari 33.182.409,00 € 15,12%
Medi ambient 9.752.181,00 € 4,44%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 25.868.078,00 € 11,79%
Foment de l'ocupació 3.230.017,00 € 1,47%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.901.578,00 € 0,87%
Educació 27.648.336,00 € 12,60%
Cultura 8.045.052,00 € 3,67%
Esport 4.253.742,00 € 1,94%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 2.040.831,00 € 0,93%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.338.638,00 € 1,98%
Transport públic 8.385.746,00 € 3,82%
Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 € 0,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 4.089.636,00 € 1,86%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 4.799.605,00 € 2,19%
Serveis de caràcter general 27.622.833,00 € 12,59%
Administració financera i tributària 13.993.416,00 € 6,38%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 febrer 2024.

Ingressos
94%
Despesa
93%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 94.747.950,00 € 424,86 € 43,18 %
Impostos indirectes 10.510.116,00 € 47,13 € 4,79 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 32.907.273,00 € 147,56 € 15,00 %
Transferències corrents 66.820.995,00 € 299,63 € 30,45 %
Ingressos patrimonials 406.555,00 € 1,82 € 0,19 %
Transferències de capital 2.074.405,00 € 9,30 € 0,95 %
Actius financers 525.710,00 € 2,36 € 0,24 %
Passius financers 11.450.000,00 € 51,34 € 5,22 %
Total 219.443.004,00 € 984,00 €