En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

727,71 €
Pressupost per habitant actual: 776,89 €

Pressupost inicial

156,5 M€
Pressupost actual: 167,07 M€

Execució

94% del pressupost actual

Habitants

215.055

Deute

211,28 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.277.000,00 € 11,05%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 15.011.250,00 € 9,60%
Habitatge i urbanisme 12.884.063,00 € 8,24%
Benestar comunitari 20.876.292,00 € 13,36%
Medi ambient 6.675.567,00 € 4,27%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 15.223.832,00 € 9,74%
Foment de l'ocupació 2.940.272,00 € 1,88%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.562.862,00 € 1,00%
Educació 13.525.120,00 € 8,65%
Cultura 5.707.107,00 € 3,65%
Esport 2.484.433,00 € 1,59%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.049.866,00 € 1,31%
Transport públic 6.338.715,00 € 4,06%
Altres actuacions de caràcter econòmic 5.092.740,00 € 3,26%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 3.475.744,00 € 2,22%
Serveis de caràcter general 19.973.787,00 € 12,78%
Administració financera i tributària 5.211.495,00 € 3,33%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 juny 2024.

Ingressos
98%
Despesa
94%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 68.795.000,00 € 319,89 € 44,01 %
Impostos indirectes 950.000,00 € 4,42 € 0,61 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 26.259.253,00 € 122,10 € 16,80 %
Transferències corrents 55.739.677,00 € 259,19 € 35,66 %
Ingressos patrimonials 482.220,00 € 2,24 € 0,31 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 622.000,00 € 2,89 € 0,40 %
Actius financers 461.995,00 € 2,15 € 0,30 %
Passius financers 3.000.000,00 € 13,95 € 1,92 %
Total 156.310.145,00 € 726,84 €