Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

16,45 €

Pressupost inicial

3,5 M€

% execució

144,03 %
Despesa real són 5,04 M€

% sobre el total del press.

1,91 %

Mitjana despesa provincial

1,92 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 15,61% 546.468 €
Gestió del sistema tributari 50,55% 1,77 M€
Gestió del patrimoni 8,56% 299.500 €
Gestió del deute i de la tresoreria 25,28% 884.702 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,53% 3,17 M€
Despeses corrents en béns i serveis 8,84% 309.300 €
Transferències corrents 0,64% 22.295 €