Cultura

Pressupost inicial / hab.

40,25 €

Pressupost inicial

8,56 M€

% execució

190,70 %
Despesa real són 16,33 M€

% sobre el total del press.

4,66 %

Mitjana despesa provincial

2,86 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 2,87% 246.072 €
Biblioteques i arxius 33,49% 2,87 M€
Museus i arts plàstiques 5,31% 454.847 €
Promoció cultural 21,26% 1,82 M€
Arts escèniques 34,02% 2,91 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 3,05% 260.830 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,34% 2,94 M€
Despeses corrents en béns i serveis 26,48% 2,27 M€
Transferències corrents 6,90% 590.805 €
Inversions reals 32,29% 2,76 M€