Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

66,45 €

Pressupost inicial

14,14 M€

% execució

99,19 %
Despesa real són 14,02 M€

% sobre el total del press.

7,69 %

Mitjana despesa provincial

2,98 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 0,08% 11.630 €
Assistència social primària 54,03% 7,64 M€
Promoció social 18,24% 2,58 M€
Assistència a persones dependents 27,65% 3,91 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,51% 6,72 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,65% 5,6 M€
Transferències corrents 11,46% 1,62 M€
Inversions reals 1,39% 196.000 €