Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 63.966.000,00 € 300,70 € 18,99 %
Impostos indirectes 1.915.000,00 € 9,00 € 0,57 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 31.081.025,00 € 146,11 € 9,23 %
Transferències corrents 63.686.335,00 € 299,38 € 18,91 %
Ingressos patrimonials 1.491.075,00 € 7,01 € 0,44 %
Transferències de capital 5.382.000,00 € 25,30 € 1,60 %
Actius financers 1.195.995,00 € 5,62 € 0,36 %
Passius financers 15.000.000,00 € 70,51 € 4,45 %
Total 183.717.430,00 € 863,64 €

Cerca una partida específica