Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

122,10 €
Pressupost actual / hab.: 123,03 €

Pressupost inicial

26,26 M€
Pressupost actual: 26,46 M€

% execució

106,72 %
Ingrés real són 28,24 M€

% sobre el total del press.

16,93 %

Mitjana ingrés provincial

2,86 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 38,83% 10,2 M€
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 2,96% 777.748 €
Taxes per activitats de competència local 6,58% 1,73 M€
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 23,26% 6,11 M€
Preus públics 1,02% 268.929 €
Contribucions especials 0,00% 10 €
Vendes 2,18% 572.320 €
Reintegraments d'operacions corrents 0,00% 10 €
Altres ingressos 25,17% 6,61 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.