Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

24,23 €
Pressupost actual / hab.: 25,58 €

Pressupost inicial

5,21 M€
Pressupost actual: 5,5 M€

% execució

93,75 %
Despesa real són 5,16 M€

% sobre el total del press.

3,52 %

Mitjana despesa provincial

1,47 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 20,75% 1,08 M€
Gestió del sistema tributari 45,26% 2,36 M€
Gestió del patrimoni 28,99% 1,51 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 5,00% 260.723 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 79,13% 4,12 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,11% 579.002 €
Transferències corrents 0,34% 17.555 €
Inversions reals 9,42% 491.020 €