Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 58.143.200,00 € 269,58 € 38,00 %
Despeses corrents en béns i serveis 27.942.230,00 € 129,56 € 18,26 %
Despeses financeres 4.399.620,00 € 20,40 € 2,88 %
Transferències corrents 47.480.825,00 € 220,15 € 31,03 %
Inversions reals 1.786.165,00 € 8,28 € 1,17 %
Transferències de capital 795.675,00 € 3,69 € 0,52 %
Actius financers 148.995,00 € 0,69 € 0,10 %
Passius financers 12.327.380,00 € 57,16 € 8,06 %
Total 153.024.090,00 € 709,50 €

Cerca una partida específica