Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 69.212.000,00 € 320,90 € 45,23 %
Impostos indirectes 950.000,00 € 4,40 € 0,62 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 27.119.500,00 € 125,74 € 17,72 %
Transferències corrents 51.338.500,00 € 238,03 € 33,55 %
Ingressos patrimonials 991.000,00 € 4,59 € 0,65 %
Transferències de capital 459.165,00 € 2,13 € 0,30 %
Actius financers 2.953.925,00 € 13,70 € 1,93 %
Passius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Total 153.024.090,00 € 709,50 €

Cerca una partida específica