Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

87,79 €
Pressupost actual / hab.: 86,51 €

Pressupost inicial

19,58 M€
Pressupost actual: 19,29 M€

% execució

99,98 %
Despesa real són 19,29 M€

% sobre el total del press.

8,79 %

Mitjana despesa provincial

3,67 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 8,00% 1,57 M€
Seguretat i ordre públic 79,11% 15,49 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 8,97% 1,76 M€
Mobilitat urbana 2,71% 531.483 €
Protecció civil 1,20% 235.101 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 85,41% 16,72 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,99% 2,15 M€
Transferències corrents 0,24% 46.010 €
Inversions reals 1,76% 344.000 €
Transferències de capital 1,61% 315.000 €