Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

19,45 €
Pressupost actual / hab.: 26,44 €

Pressupost inicial

4,34 M€
Pressupost actual: 5,9 M€

% execució

85,04 %
Despesa real són 5,01 M€

% sobre el total del press.

2,69 %

Mitjana despesa provincial

1,31 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 0,00% 0 €
Comerç 10,17% 441.296 €
Ordenació i promoció turística 13,37% 580.094 €
Desenvolupament empresarial 50,94% 2,21 M€
Altres actuacions sectorials 25,52% 1,11 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 58,66% 2,55 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,23% 1,66 M€
Transferències corrents 3,11% 135.037 €