Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

62,75 €
Pressupost actual / hab.: 68,31 €

Pressupost inicial

13,99 M€
Pressupost actual: 15,23 M€

% execució

91,77 %
Despesa real són 13,98 M€

% sobre el total del press.

6,94 %

Mitjana despesa provincial

2,75 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 9,60% 1,34 M€
Gestió del sistema tributari 25,52% 3,57 M€
Gestió del patrimoni 62,23% 8,71 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 2,65% 370.552 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,00% 6,44 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,57% 4 M€
Transferències corrents 0,23% 32.121 €
Inversions reals 25,20% 3,53 M€