Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 94.747.950,00 € 424,86 € 43,18 %
Impostos indirectes 10.510.116,00 € 47,13 € 4,79 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 32.907.273,00 € 147,56 € 15,00 %
Transferències corrents 66.820.995,00 € 299,63 € 30,45 %
Ingressos patrimonials 406.555,00 € 1,82 € 0,19 %
Transferències de capital 2.074.405,00 € 9,30 € 0,95 %
Actius financers 525.710,00 € 2,36 € 0,24 %
Passius financers 11.450.000,00 € 51,34 € 5,22 %
Total 219.443.004,00 € 984,00 €

Cerca una partida específica