Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 72.286.098,00 € 335,88 € 42,89 %
Despeses corrents en béns i serveis 36.459.971,00 € 169,41 € 21,63 %
Despeses financeres 3.525.000,00 € 16,38 € 2,09 %
Transferències corrents 35.275.511,00 € 163,91 € 20,93 %
Fons de contingència i altres imprevistos 188.090,00 € 0,87 € 0,11 %
Inversions reals 3.969.749,00 € 18,45 € 2,36 %
Transferències de capital 4.302.586,00 € 19,99 € 2,55 %
Actius financers 195.995,00 € 0,91 € 0,12 %
Passius financers 12.350.000,00 € 57,38 € 7,33 %
Total 168.553.000,00 € 783,19 €

Cerca una partida específica