Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 71.531.000,00 € 332,37 € 42,44 %
Impostos indirectes 750.000,00 € 3,48 € 0,44 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 29.029.705,00 € 134,89 € 17,22 %
Transferències corrents 62.493.090,00 € 290,38 € 37,08 %
Ingressos patrimonials 553.495,00 € 2,57 € 0,33 %
Alienació d'inversions reals 600.000,00 € 2,79 € 0,36 %
Transferències de capital 770.000,00 € 3,58 € 0,46 %
Actius financers 525.710,00 € 2,44 € 0,31 %
Passius financers 2.300.000,00 € 10,69 € 1,36 %
Total 168.553.000,00 € 783,19 €

Cerca una partida específica