Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

13,37 €
Pressupost actual / hab.: 14,88 €

Pressupost inicial

2,88 M€
Pressupost actual: 3,2 M€

% execució

93,46 %
Despesa real són 2,99 M€

% sobre el total del press.

1,90 %

Mitjana despesa provincial

1,25 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 39,70% 1,14 M€
Ordenació i promoció turística 14,90% 428.601 €
Desenvolupament empresarial 40,75% 1,17 M€
Altres actuacions sectorials 4,66% 134.054 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 64,86% 1,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,11% 895.013 €
Transferències corrents 4,04% 116.109 €