Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

18,45 €
Pressupost actual / hab.: 72,61 €

Pressupost inicial

3,97 M€
Pressupost actual: 15,63 M€

% execució

48,21 %
Despesa real són 7,53 M€

% sobre el total del press.

9,27 %

Mitjana despesa provincial

597.732,59 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 77,81% 3,09 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 7,79% 309.164 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 9,35% 371.030 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 3,78% 150.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 1,27% 50.555 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.