Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

38,74 €
Pressupost actual / hab.: 47,78 €

Pressupost inicial

8,34 M€
Pressupost actual: 10,28 M€

% execució

82,96 %
Despesa real són 8,53 M€

% sobre el total del press.

6,10 %

Mitjana despesa provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 13,77% 1,15 M€
Gestió del sistema tributari 29,39% 2,45 M€
Gestió del patrimoni 53,25% 4,44 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 3,59% 299.400 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 63,16% 5,27 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,40% 2,78 M€
Transferències corrents 0,28% 23.315 €
Inversions reals 3,17% 264.000 €