Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

46,04 €
Pressupost actual / hab.: 61,64 €

Pressupost inicial

9,96 M€
Pressupost actual: 13,34 M€

% execució

81,96 %
Despesa real són 10,93 M€

% sobre el total del press.

7,17 %

Mitjana despesa provincial

1,88 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 11,35% 1,13 M€
Gestió del sistema tributari 27,24% 2,71 M€
Gestió del patrimoni 57,87% 5,77 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 3,54% 352.839 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,72% 5,75 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,34% 3,22 M€
Transferències corrents 0,32% 32.121 €
Inversions reals 9,63% 959.251 €