Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 94.817.034,00 € 424,00 € 43,68 %
Impostos indirectes 12.979.212,00 € 58,04 € 5,98 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 35.044.190,00 € 156,71 € 16,14 %
Transferències corrents 65.367.213,00 € 292,30 € 30,11 %
Ingressos patrimonials 415.960,00 € 1,86 € 0,19 %
Transferències de capital 1.000.000,00 € 4,47 € 0,46 %
Actius financers 525.710,00 € 2,35 € 0,24 %
Passius financers 6.944.000,00 € 31,05 € 3,20 %
Total 217.093.319,00 € 970,78 €