Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

45,70 €
Pressupost actual / hab.: 48,94 €

Pressupost inicial

10,22 M€
Pressupost actual: 10,94 M€

% execució

97,31 %
Despesa real són 10,65 M€

% sobre el total del press.

5,04 %

Mitjana despesa provincial

2,82 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 13,79% 1,41 M€
Gestió del sistema tributari 34,43% 3,52 M€
Gestió del patrimoni 48,46% 4,95 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 3,32% 339.400 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 59,42% 6,07 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,09% 3,48 M€
Transferències corrents 0,31% 32.121 €
Inversions reals 6,17% 631.000 €