Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 93.832.032,00 € 418,68 € 37,99 %
Impostos indirectes 12.524.152,00 € 55,88 € 5,07 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 40.980.301,00 € 182,85 € 16,59 %
Transferències corrents 79.875.223,00 € 356,40 € 32,34 %
Ingressos patrimonials 444.506,00 € 1,98 € 0,18 %
Alienació d'inversions reals 450.000,00 € 2,01 € 0,18 %
Transferències de capital 4.462.812,00 € 19,91 € 1,81 %
Actius financers 6.202.420,00 € 27,68 € 2,51 %
Passius financers 8.250.000,00 € 36,81 € 3,34 %
Total 247.021.446,00 € 1.102,21 €

Cerca una partida específica