Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 105.821.929,00 € 474,51 € 42,84 %
Despeses corrents en béns i serveis 54.354.987,00 € 243,73 € 22,00 %
Despeses financeres 2.849.745,00 € 12,78 € 1,15 %
Transferències corrents 48.755.669,00 € 218,62 € 19,74 %
Fons de contingència i altres imprevistos 63.871,00 € 0,29 € 0,03 %
Inversions reals 19.906.957,00 € 89,26 € 8,06 %
Transferències de capital 6.047.293,00 € 27,12 € 2,45 %
Actius financers 195.995,00 € 0,88 € 0,08 %
Passius financers 9.025.000,00 € 40,47 € 3,65 %
Total 247.021.446,00 € 1.107,66 €

Cerca una partida específica