Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 74.697.045,00 € 349,55 € 24,13 %
Despeses corrents en béns i serveis 35.305.375,00 € 165,21 € 11,40 %
Despeses financeres 1.633.700,00 € 7,64 € 0,53 %
Transferències corrents 31.548.740,00 € 147,63 € 10,19 %
Inversions reals 2.712.255,00 € 12,69 € 0,88 %
Transferències de capital 421.415,00 € 1,97 € 0,14 %
Actius financers 195.995,00 € 0,92 € 0,06 %
Passius financers 13.717.080,00 € 64,19 € 4,43 %
Total 160.231.605,00 € 749,81 €

Cerca una partida específica