Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 93.832.032,00 € 420,75 € 37,99 %
Impostos indirectes 12.524.152,00 € 56,16 € 5,07 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 40.980.301,00 € 183,76 € 16,59 %
Transferències corrents 79.875.223,00 € 358,17 € 32,34 %
Ingressos patrimonials 444.506,00 € 1,99 € 0,18 %
Alienació d'inversions reals 450.000,00 € 2,02 € 0,18 %
Transferències de capital 4.462.812,00 € 20,01 € 1,81 %
Actius financers 6.202.420,00 € 27,81 € 2,51 %
Passius financers 8.250.000,00 € 36,99 € 3,34 %
Total 247.021.446,00 € 1.107,66 €