Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 90.150.034,00 € 408,74 € 43,42 %
Impostos indirectes 11.257.762,00 € 51,04 € 5,42 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 33.222.782,00 € 150,63 € 16,00 %
Transferències corrents 62.143.568,00 € 281,76 € 29,93 %
Ingressos patrimonials 487.201,00 € 2,21 € 0,23 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 2.239.000,00 € 10,15 € 1,08 %
Actius financers 525.710,00 € 2,38 € 0,25 %
Passius financers 7.597.000,00 € 34,44 € 3,66 %
Total 207.623.057,00 € 941,36 €

Cerca una partida específica