Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

399,58 €
Pressupost actual / hab.: 445,42 €

Pressupost inicial

89,55 M€
Pressupost actual: 99,82 M€

% execució

62,58 %
Despesa real són 62,47 M€

% sobre el total del press.

40,41 %

Mitjana despesa provincial

16,68 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 29,80% 26,68 M€
Habitatge i urbanisme 21,28% 19,06 M€
Benestar comunitari 38,71% 34,66 M€
Medi ambient 10,22% 9,15 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,50% 30,89 M€
Despeses corrents en béns i serveis 16,07% 14,39 M€
Transferències corrents 28,73% 25,73 M€
Inversions reals 18,61% 16,66 M€
Transferències de capital 2,10% 1,88 M€