Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 98.341.894,00 € 438,80 € 36,73 %
Impostos indirectes 14.621.853,00 € 65,24 € 5,46 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 40.580.811,00 € 181,07 € 15,16 %
Transferències corrents 94.236.337,00 € 420,48 € 35,19 %
Ingressos patrimonials 960.377,00 € 4,29 € 0,36 %
Transferències de capital 6.118.915,00 € 27,30 € 2,29 %
Actius financers 195.995,00 € 0,87 € 0,07 %
Passius financers 12.699.417,00 € 56,66 € 4,74 %
Total 267.755.599,00 € 1.194,73 €

Cerca una partida específica