Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 96.661.120,00 € 431,30 € 41,13 %
Impostos indirectes 11.024.775,00 € 49,19 € 4,69 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 35.849.798,00 € 159,96 € 15,25 %
Transferències corrents 71.546.864,00 € 319,24 € 30,44 %
Ingressos patrimonials 406.415,00 € 1,81 € 0,17 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 7.213.983,00 € 32,19 € 3,07 %
Actius financers 525.710,00 € 2,35 € 0,22 %
Passius financers 11.790.858,00 € 52,61 € 5,02 %
Total 235.019.523,00 € 1.048,66 €

Cerca una partida específica