Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 81.082.761,00 € 371,03 € 41,49 %
Despeses corrents en béns i serveis 44.305.488,00 € 202,74 € 22,67 %
Despeses financeres 1.853.990,00 € 8,48 € 0,95 %
Transferències corrents 41.443.702,00 € 189,64 € 21,21 %
Fons de contingència i altres imprevistos 188.090,00 € 0,86 € 0,10 %
Inversions reals 13.120.389,00 € 60,04 € 6,71 %
Transferències de capital 3.755.395,00 € 17,18 € 1,92 %
Actius financers 195.995,00 € 0,90 € 0,10 %
Passius financers 9.460.000,00 € 43,29 € 4,84 %
Total 195.405.810,00 € 894,16 €

Cerca una partida específica