Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 85.526.757,00 € 387,78 € 41,19 %
Despeses corrents en béns i serveis 50.495.677,00 € 228,95 € 24,32 %
Despeses financeres 1.273.000,00 € 5,77 € 0,61 %
Transferències corrents 45.687.512,00 € 207,15 € 22,01 %
Fons de contingència i altres imprevistos 188.090,00 € 0,85 € 0,09 %
Inversions reals 11.479.045,00 € 52,05 € 5,53 %
Transferències de capital 3.969.981,00 € 18,00 € 1,91 %
Actius financers 195.995,00 € 0,89 € 0,09 %
Passius financers 8.807.000,00 € 39,93 € 4,24 %
Total 207.623.057,00 € 941,36 €

Cerca una partida específica