Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

245,54 €

Pressupost inicial

52,47 M€

% execució

149,90 %
Despesa real són 78,65 M€

% sobre el total del press.

32,75 %

Mitjana despesa provincial

11,8 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 28,65% 15,03 M€
Habitatge i urbanisme 23,04% 12,09 M€
Benestar comunitari 33,07% 17,36 M€
Medi ambient 15,24% 8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,84% 24,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 20,41% 10,71 M€
Transferències corrents 28,71% 15,06 M€
Inversions reals 5,05% 2,65 M€