Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 56.481.479,00 € 262,64 € 36,09 %
Despeses corrents en béns i serveis 27.340.865,00 € 127,13 € 17,47 %
Despeses financeres 3.553.590,00 € 16,52 € 2,27 %
Transferències corrents 47.466.256,00 € 220,72 € 30,33 %
Fons de contingència i altres imprevistos 188.090,00 € 0,87 € 0,12 %
Inversions reals 6.417.590,00 € 29,84 € 4,10 %
Transferències de capital 1.177.960,00 € 5,48 € 0,75 %
Actius financers 148.995,00 € 0,69 € 0,10 %
Passius financers 13.723.410,00 € 63,81 € 8,77 %
Total 156.310.145,00 € 726,84 €

Cerca una partida específica