Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 76.537.145,00 € 359,80 € 21,52 %
Despeses corrents en béns i serveis 34.550.230,00 € 162,42 € 9,72 %
Despeses financeres 2.058.720,00 € 9,68 € 0,58 %
Transferències corrents 33.807.155,00 € 158,92 € 9,51 %
Inversions reals 19.935.055,00 € 93,71 € 5,61 %
Transferències de capital 1.580.000,00 € 7,43 € 0,44 %
Actius financers 4.195.995,00 € 19,73 € 1,18 %
Passius financers 11.053.130,00 € 51,96 € 3,11 %
Total 183.717.430,00 € 863,64 €

Cerca una partida específica