Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 94.866.361,00 € 423,30 € 40,37 %
Despeses corrents en béns i serveis 52.451.941,00 € 234,04 € 22,32 %
Despeses financeres 683.809,00 € 3,05 € 0,29 %
Transferències corrents 53.071.175,00 € 236,80 € 22,58 %
Fons de contingència i altres imprevistos 188.090,00 € 0,84 € 0,08 %
Inversions reals 17.518.809,00 € 78,17 € 7,45 %
Transferències de capital 6.597.423,00 € 29,44 € 2,81 %
Actius financers 195.995,00 € 0,87 € 0,08 %
Passius financers 9.445.920,00 € 42,15 € 4,02 %
Total 235.019.523,00 € 1.048,66 €

Cerca una partida específica