Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 70.615.000,00 € 327,65 € 41,06 %
Impostos indirectes 485.000,00 € 2,25 € 0,28 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 29.114.942,00 € 135,09 € 16,93 %
Transferències corrents 63.943.600,00 € 296,70 € 37,18 %
Ingressos patrimonials 524.650,00 € 2,43 € 0,31 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 4.378.000,00 € 20,31 € 2,55 %
Actius financers 1.925.710,00 € 8,94 € 1,12 %
Passius financers 1.000.000,00 € 4,64 € 0,58 %
Total 171.986.902,00 € 798,02 €

Cerca una partida específica