Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 68.795.000,00 € 319,89 € 44,01 %
Impostos indirectes 950.000,00 € 4,42 € 0,61 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 26.259.253,00 € 122,10 € 16,80 %
Transferències corrents 55.739.677,00 € 259,19 € 35,66 %
Ingressos patrimonials 482.220,00 € 2,24 € 0,31 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 622.000,00 € 2,89 € 0,40 %
Actius financers 461.995,00 € 2,15 € 0,30 %
Passius financers 3.000.000,00 € 13,95 € 1,92 %
Total 156.310.145,00 € 726,84 €