Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 83.454.160,00 € 381,88 € 42,71 %
Impostos indirectes 8.699.020,00 € 39,81 € 4,45 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 30.990.385,00 € 141,81 € 15,86 %
Transferències corrents 59.740.965,00 € 273,37 € 30,57 %
Ingressos patrimonials 510.970,00 € 2,34 € 0,26 %
Transferències de capital 4.357.600,00 € 19,94 € 2,23 %
Actius financers 525.710,00 € 2,41 € 0,27 %
Passius financers 7.127.000,00 € 32,61 € 3,65 %
Total 195.405.810,00 € 894,16 €

Cerca una partida específica