Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 79.387.250,00 € 369,04 € 44,39 %
Impostos indirectes 6.145.910,00 € 28,57 € 3,44 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 28.712.716,00 € 133,47 € 16,06 %
Transferències corrents 56.573.968,00 € 262,99 € 31,64 %
Ingressos patrimonials 483.986,00 € 2,25 € 0,27 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 1.000.000,00 € 4,65 € 0,56 %
Actius financers 525.710,00 € 2,44 € 0,29 %
Passius financers 6.000.000,00 € 27,89 € 3,36 %
Total 178.829.540,00 € 831,30 €

Cerca una partida específica